Actualiteiten terugkeerbesluit inreisverbod en openbare orde

Cursusomschrijving

In deze actualiteitencursus worden 3 onderwerpen behandeld: het terugkeerbesluit, het inreisverbod en de actualiteiten rond de openbare orde en nationale veiligheid.

Met het uitvaardigen van een terugkeerbesluit wordt vastgesteld dat de vreemdeling geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland en ook daadwerkelijk moet vertrekken uit Nederland. Uit de rechtspraak van het HvJ EU blijkt dat vreemdelingen, waarvan het verblijf om redenen van openbare orde wordt beëeindigd, soms geen terugkeerbesluit mogen krijgen. De vraag rijst welke rechten de vreemdeling dan toekomt; ook daarop zal worden ingegaan.

Voor het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende rechtsgebieden zoals het EU recht, strafrecht en het vreemdelingenrecht. Tijdens deze cursus worden de meest actuele stand van zaken en jurisprudentie rondom het terugkeerbesluit en inreisverbod behandeld.

Wanneer levert een vreemdeling een zodanig gevaar op voor de openbare orde, de openbare rust of de nationale veiligheid dat het verblijf kan worden beëindigd? Hoe verhoudt het Nederlandse recht (en vooral de glijdende schaal van art. 3.86 VB) zich tot Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie?

Inmiddels zijn er door Europese rechtspraak 8 verschillende openbare orde criteria voor weigering van een eerste verblijf, verblijfsbeëindiging en oplegging van een inreisverbod of een ongewenstverklaring. Het nationale openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht is de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt terwijl het Unierecht een steeds belangrijkere plaats krijgt, waardoor de spanningen tussen het nationaal openbare ordebeleid en de EU normen toenemen.

Topics uit deze cursus

  • wettelijke vereisten bij het inreisverbod en het terugkeerbesluit;
  • gedoogsituaties en openbare orde;
  • ongewenstverklaring;
  • openbare orde toets nationaal;
  • verschillende openbare normen uit het Unierecht;
  • strafrecht en 197 WvSR (zwaar inreisverbod);

De docent

Mr. A. Pahladsingh is sinds november 2021 werkzaam als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (EU recht en internationaal recht). Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Aniel is sinds 2021 ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam (Internationale Rechtshulpkamer). Hiervoor werkte Aniel van 2000-2007 bij de Afdeling Procesvertegenwoordiging van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) en van 2007-november 2021 als EU-jurist bij de Raad van State. In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. Hij is redactielid van het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu Uitgevers), Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en zit in de hoofdredactie van de Commentaren Vw 2000, Europees Migratierecht (Sdu Uitgeverij), EU Charter of Fundamental Rights (Wolf Publishers). Verder heeft hij verschillende juridische boeken en artikelen geschreven op het terrein van het EU recht.Mr. A. (Aniel) is senior jurist Ministerie van SZW, EU recht en Internationaal recht.

Inschrijving

Binnen 3 dagen na inschrijving ontvangt u de officiële bevestiging van deelname. Ontvangt u de officiële bevestiging niet binnen 3 werkdagen dan verzoeken wij u per e-mail contact met ons op te nemen.

4

Mr. A. Pahladsingh

Docent

  • Groningen
  • 5 juli 12:00 uur
  • € 225
  • 4 PO punten
Inschrijven

Inschrijven

Meer cursussen die binnenkort plaatsvinden

Hieronder een overzicht van cursussen die binnenkort starten.